• Pts. Mar 20th, 2023

Türkiye Haber

Türkiye ve Dünya Gündeminden en güncel haberler

Noterde hangi işlemler yapılıyor? İşte işlemlerin tam listesi…

Hukuksal açıdan güvenli bir ortam oluşturmak ve anlaşmazlıkları gidermek amacıyla hizmet veren noterler, günümüzde birçok açıdan bize yardım ederler. Bulunduğumuz şehirde, kısıtlı bir miktarda olan noterlere yolumuz mutlaka düşmektedir, sebebi ise noterlerin bize birçok konuda yardımcı olabilmeleri ve hukuksal açıdan geçerliliği olan belgeler verebilmeleridir. Öyleyse, noterde hangi işlemleri yapabiliriz, notere kimler gidebilir ve noter resmi evraklar dışında kişisel işlere de bakar mı?

Noter birçok belgeyi resmi belge haline getirilmesi için çalışır. Önemli olan, bizim notere gidip, belli bir ücret karşılığında bunlara onay almamızdır. Hem kişi hem de kurumlar notere gidip işlem yapabilir. Noterler, sadece belli bir iş alanına ya da kuruma açık değildir. Noterin, zaten başlıca amaçlarından biri de kişi haklarını korumak ve anlaşmazlıkları önlemektir.

Noterde Yapılabilecek İşlemler

Noterler, hukuki güvenliği sağlamak ve anlaşmazlıkları önlemek için işlemleri belgelendirir ve kanunlarla verilen başka görevleri yaparlar.

Noterler ve Noterlikler Kendi Aralarında Sınıflandırılır

Noterlikler dört sınıfa ayrılır. Birinci, ikinci ve üçüncü sınıf noterlikler, Türkiye Noterler Birliğinin mütalaası alınarak Adalet Bakanlığınca sınıflandırılır. Bu sınıflandırmada, her noterliğin yetki çevresi içindeki nüfus, iş yoğunluğu ve noterlik geliri esas tutulur. Genellikle, aynı mahkemeye bağlı noterlikler aynı sınıftan sayılır.

Noterler üç sınıfa ayrılır. İlk defa üçüncü sınıf bir noterliğe atanarak mesleğe girenlerin, işe başladıkları tarihte üçüncü sınıf hizmeti başlar. Noterin ikinci ve üçüncü sınıfta asgari hizmet süresi dörder yıldır. Bu sürenin sonunda noterin sınıfının yükselebilmesi, Adalet müfettişi tarafından hakkında düzenlenen son hal kağıdında olumlu kanaat belirtilmiş olmasına bağlıdır.

Noterde Yapılabilecek İşlemler

 • Evlenme sözleşmesi,
 • Gayrimenkul satış vaadi sözleşme
 • Zilyetlik devri sözleşmesi
 • Miras taksimi G. menkul, hibe vaadi sözleşmesi,
 • Şirket sözleşmesi,
 • İrtifak hakkı vaadi ve ortak mülkün idaresi sözleşmesi,
 • Medeni Kanunun 748. maddesine müstenit sükna hakkı sözleşmesi,
 • Kaydı hayat ile irat bağlanması sözleşmesi (Borçlar Kanunu 507),
 • Ölünceye kadar bakma sözleşmesi, (Borçlar Kanunu 511),
 • Mülkiyeti muhafaza kaydı ile satış sözleşmesi,
 • Kira sözleşmesi,
 • Menkul mallarda hibe sözleşmesi,
 • Taksim ve ifraz sözleşmesi,
 • Evlat edinme sözleşmesi,
 • Temlik,
 • Taahhütname,
 • Kefaletname,
 • Vasiyetname,
 • Vakıf senedi,
 • Aile vakfı senedi,
 • Tanıma senedi,
 • Muvafakatname,
 • Sulhname,
 • Yeddiemin senedi,
 • Rehin senedi,
 • Borç senedi,
 • Fesihname,
 • İbraname,
 • Beyanname,
 • Şahadetname,
 • Piyango – Kur’a ve toplantı tutanağı,
 • Emanetleri saklama tutanağı,
 • İfade tutanağı,
 • Tespit tutanağı,
 • Vekaletname,
 • Defter onaylanması,
 • Çevirme,
 • Örnek çıkartma,
 • İmza sirküleri,
 • Protesto işleri,
 • İhbar – ihtarname işleri ve tebliği,
 • Tescil,
 • Noterler Tarafından Özel Olarak Yapılabilecek İşlemler
 • Tespit işleri,
 • Emanet işleri,
 • Vasiyetname ve ölüme bağlı tasarruflarla ilgili işler,
 • Tebligat işleridir.

Bir cevap yazın

izmir escort istanbul escort